Samsun Kültür Turizm A.Ş.

+90 362 457 66 33
<>

HABERLER & DUYURULAR


SAMSUN A SİERRA LEONE DEN KARDEŞ ŞEHİR GELİYOR

14.05.2016 08:10

Sierra Leone Büyük Elçisi Dr. Muhammed Fotona, Samsun Büyük?ehir Belediyesi ni ziyaret etti. Samsun un ülkesinin ba?kenti Freetown a çok benzedi?ini ve çok sevdi?ini ifade eden Dr. Fotona, karde? ?ehir olmak istediklerini söyledi. Misafirini a??rlayan Ba?kan Vekili Turan Çak?r ise gerekli giri?imleri ba?latacaklar?n? kaydetti.

SAMSUN A S?ERRA LEONE DEN KARDE? ?EH?R GEL?YOR

Türkiye-Afrika E?itim ve ?? Olanaklar? Çal??tay? na kat?lmak üzere Samsun a gelen Sierra Leone Büyük Elçisi Dr. Muhammed Fotona, Büyük?ehir Belediye Ba?kan Vekili Turan Çak?r ile bir araya geldi. Kültür ve Sosyal i?ler Daire Ba?kan? Necmi Çama? ?n da bulundu?u ziyarette Büyükelçi Dr. Fotona, Samsun dan ve büyük?ehir belediyesinin hizmetlerinden övgüyle söz etti.

Samsun u çok sevdi?ini ifade eden gelen Sierra Leone Büyük Elçisisi Dr. Muhammed Fotona, ülkesinin en geli?mi? ?ehirlerinin belediye ba?kanlar?n? da getirece?ini ve Samsun u gezdirece?ini söyledi. Samsun un çok geli?mi? bir kent oldu?unu ve Büyük?ehir Belediyesi nin çevre, alt yap?, ?ehircilik, do?a, estetik gibi konularda tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirten Dr. Fotona, Samsun da ö?renecekleri çok ?ey oldu?unu vurgulad?.

Samsun Büyük?ehir Belediyesi nin geçen y?lki davetine ülkesinde ortaya ç?kan Ebola hastal???ndan i?tirak edemedi?ini söyleyen Dr. Fotona, Samsun art?k bizim de ?ehrimiz. Döndü?ümde ilk yapaca??m i?, belediye ba?kanlar?m?z? aray?p, Temmuz ay? sonunda Samsun ziyareti için haz?rlanmalar?n? isteyece?im. Freetown, Sierra Leone nun en büyük ?ehri ve ba?kentidir. Samsun a da çok benziyor. Belediye ba?kanlar?m?z? getirdi?imizde Samsun dan ve Büyük?ehir Belediyesi nden çok ?ey ö?renecekler. Onlar? dinlendirmeden bütün tecrübelerini, bilgi birikimlerinizi anlatman?z? rica ediyorum. Çünkü Samsun, çok geli?mi? bir ?ehir. diye konu?tu.

Samsun ile Freetown un karde? ?ehir olmas?n? arzulad?klar?n? ifade eden Büyükelçi Dr. Fotona, Haz?rl?klar?m?z? yap?p mutlaka sizinle kontak kuraca??z. Karde? ?ehir olmak için gerekli diplomatik yaz??malar? ba?lataca??z. Bunu mutlaka ba?armak istiyoruz. Ülkemizde mümbit tar?m alanlar? var. Sizden yat?r?mc? bekliyoruz. Ayr?ca Dünya n?n en güzel yer alt? zenginlikleri de bizde. Bunlar? ç?kar?p i?leyerek sat?yoruz. Neticede her iki ?ehir de kazanacak. ?eklinde konu?tu.

Büyük?ehir Belediyesi Ba?kan Vekili Turan Çak?r ise ziyaretten duydu?u memnuniyeti dile getirerek, her türlü bilgi ve tecrübeyi payla?maya haz?r olduklar?n?n alt?n? çizdi. Karde? ?ehir konusunda çal??ma ba?latacaklar?n? söyleyen Çak?r, diplomatik sürecin tamamlanmas?n?n ard?ndan Freetown ile karde? ?ehir olman?n Samsun u memnun edece?ine inand???n? da sözlerine ekledi.

1 milyon 200 bin ki?inin ya?ad??? Freetown,  Sierra Leone yar?madas?n?n bat? bölgesinde, Afrika’n?n Atlas Okyanusu nda yer alan en önemli liman?. Hükümet binalar?na ev sahipli?i yapan ?ehir,  ülkenin finans, e?itim, ula??m, ileti?im, kültür merkezi konumunda. Ülkedeki büyük yerel kurum ve kurulu?lar?n genel merkezlerinin yan? s?ra uluslararas? pek çok ?irketinde merkezleri Freetown da bulunuyor. ?ehrin ekonomisi büyük ölçüde Dünya daki en büyük 4. do?al liman?n?n etraf?nda dönüyor. Sierra Leone nin üretti?i ürünler yurtd???na buradan gönderiliyor.  Ülke, yiyecek ve içecek sanayii, bal?kç?l?k, ayakkab?c?l?k, birac?l?k, sigara ve elmas üretip ihraç ediyor.

Ziyarette Büyük?ehir Belediyesi Ba?kan Vekili Turan Çak?r, büyükelçi Dr. Muhammed Fotona ya ku? cenneti biblosu hediye etti.BÜYÜKÜEHİR BELEDİYESİNDEN BAFRALI ÜRETİCİLERE DESTEK

14.05.2016 08:10

Samsun Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan k?rsal kalk?nman?n desteklenmesi amac?yla üreticilere silajl?k m?s?r, karabu?day tohumu, polen tutucu tuzak, kraliçe ana ar? ve ar? otu da??t?m? yap?ld?.

BÜYÜK?EH?R BELED?YES?NDEN BAFRALI ÜRET?C?LERE DESTEK

Bafra Ziraat Odas? nda gerçekle?tirilen programa Bafra Belediye Ba?kan? Zihni ?ahin, Samsun Büyük?ehir K?rsal Kalk?nma Daire Ba?kan? Mehmet Akif Özdemir, Ziraat Odas? Ba?kan? Osman Tosuner, Samsun K?rm?z? Et üreticileri Birli?i Ba?kan? Erdal Do?an, Samsun Ar? Yeti?tiricileri Birli?i Ba?kan? Rasim Kaplan ve üreticiler kat?ld?.

Toplant? öncesi konu?an Bafra Ziraat Odas? ba?kan? Osman Tosuner vermi? olduklar? desteklerden dolay? Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Yusuf Ziya Y?lmaz a te?ekkür etti.

Büyük?ehir çal??malar? hakk?nda bilgi veren Samsun Büyük?ehir Belediyesi K?rsal Kalk?nma Daire Ba?kan? Mehmet Akif Özdemir, Yolun yan?nda, imar?n yan?nda biz k?rsalda sulama, hayvanc?l?k ve üretim ile gerekli çal??malar? Büyük?ehir Belediye Ba?kan?m?z?n talimat? ile al??malar? ba?latt?k. Bugün de Ar? Üretici Birli?i ne ana ar?, polen tutucu tuzak, ar? otu ve karabu?day deste?i verece?iz. K?rm?z? Et Üreticileri Birli?i ne de baharl?k ekim için silajl?k m?s?r deste?imiz olacak. Bafra da yo?un olmak üzere Samsun da 17 bin manda ile Türkiye de birinci s?raday?z. Manda Üreticileri Birli?i ne manda süt toplama merkezi, süt sa??m üniteleri ve silajl?k m?s?r deste?i yapt?k. Ziraat Odas? taraf?ndan yeni aç?lan Toprak Analiz Laboratuvar? na bu seneki analizlerinde kullan?lmak üzere kimyasal ilaç deste?ini sa?lad?k. Amac?m?z yeni ve ilkeli ?eyler getirmek. Biz bu çal??malar? yaparken de birlik ba?kanlar?m?z ve birlik ba?kanlar? düzeyinde üniversitemizle bunlar? devaml? koordineli bir ?ekilde yap?yoruz dedi.

Belediye Ba?kan? Zihni ?ahin , Büyük?ehir yasas? ile birlikte belediyelerin çal??ma alan?na sadece yol , asfalt ve di?er projeler de?il, tar?m, turizm , kültür çal??mas? bir çok alana girdi. Büyük?ehir Belediyemizde bizim Bafra m?z?n dünya miras? olan deltas?na büyük yat?r?mlar yapt?lar. Bütün Bafral?lar ad?na te?ekkür ediyorum dedi.

Samsun K?rm?z? Et üreticileri Birli?i Ba?kan? Erdal Do?an, Büyük?ehir yasas? ç?k?p da bütün köyler Büyük?ehir e ba?land??? zaman bizi korku salm??t?. Köylüler olarak, üreticiler olarak özel idare desteklerini ve di?er destekleri nas?l yapaca??z derken, Büyük?ehir Belediye Ba?kan?m?z Yusuf Ziya Beyin gelip de bize ödev verip, siz üretin biz destekleyelim anlay???nda olmas?, Bafra Belediye Ba?kan?m?z?n da üreticilere duyarl? olmas? ve Samsun bölgesinde bitkisel yem üretiminin çok dü?ük olmas?n? görmeleri ve sahiplenmelerinden dolay? kendilerine te?ekkür ediyorum ?eklinde konu?tu.

Konu?malar?n ard?ndan 70 ar? üreticine alt??ar adet polen tutucu tuzak, kraliçe ana ar? ve ar? otu, K?rm?z? Et Üreticileri Birli?i ne silajl?k m?s?r da??m? yap?ld?. Bafra Ziraat Odas? Toprak Tahlil Laboratuvar? na da analizlerinde kullan?lmak üzere kimyasal ilaç deste?ine bulunuldu.ACILI BABANIN ELİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI

14.05.2016 08:07

Samsun Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Yusuf Ziya Y?lmaz, ?ehit Özel Harekat Polisi Ersan Gürp?nar ?n cenaze töreninde ?ehit babas?n?n elini bir an olsun b?rakmad?.

ACILI BABANIN EL?N? B?R AN OLSUN BIRAKMADI

??rnak ta PKK l? teröristlerin açt??? ate? sonucu ?ehit olan Özel Harekat Polisi Ersan Gürp?nar ?n cenazesi memleketi Samsun un Kavak ?lçesi Kuzalan Mahalesi ndeki babas?n?n evine getirildi.

Burada evinin önünde Kuran-? Kerim okunup yak?nlar?ndan helallik al?nd?. ?ehidin annesi Fadime Gürp?nar babas? Y?lmaz Gürp?nar, karde?leri Okan ve ?clal Gürp?nar ile 22 Nisan da ni?anland??? P?nar Arslan gözya?lar?na bo?uldu. Al?nan helalli?in ard?ndan ?ehidin cenazesi Merve Camiine getirildi. Ö?le namaz?na müteakip k?l?nan cenaze namaz?n? Samsun Müftüsü Veysel Çak? k?ld?r?rken, ?ehidi u?urlamaya gelen binlerce vatanda? gözya?lar?na bo?uldu.

?ehidin cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakan? Akif Ça?atay K?l?ç, Samsun Valisi ?brahim ?ahin, Garnizon Komutan? Tu?general Mehmet ?ükrü Eken, AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Yusuf Ziya Y?lmaz, ?l Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, AK Parti ?l Ba?kan? Muharrem Göksel, ilçe belediye ba?kanlar?, askeri ve mülki erkan, ?ehit yak?nlar? ve vatanda?lar kat?ld?.ŞEHİDİMİZİN CENAZESİ SAMSUN A GETİRİLDİ

12.05.2016 11:38

Şırnak ta şehit olan Özel Harekat Polisimiz Ersan Gürpınar ın cenazesi memleketi Samsun a getirildi.

ŞEHİDİMİZİN CENAZESİ SAMSUN A GETİRİLDİ

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü nde görevli iken 15 gün önce geçici görevle gittiği Şırnak ta terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Samsunlu 23 yaşındaki polis memuru Ersan Gürpınar ın cenazesi Şırnak ta yapılan törenin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı na ait askeri uçakla Samsun a getirildi. Şehidin cenazesini havalında bekleyen acılı aile uçağın gelmesiyle birlikte gözyaşına boğuldu. Şehidin babası Yılmaz Gürpınar ve kardeşi Okan Gürpınar, uçağın piste inmesiyle birlikte uçağın içine koşarak şehit polisin tabutuna sarılarak feryat etti. Anne Fadime Gürpınar ise şehit oğlunun tabutuna dokunarak ağıtlar yaktı. Şehidin nişanlısı Pınar Arslan da elinde nişanlısının fotoğrafıyla gözyaşlarına boğuldu.

Şehit polis memuru Ersan Gürpınar ın naaşı havaalanına getirildikten sonra İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Gülünay Sokak'taki baba evinde evine helallik alınması üzere yola çıktı.

Şehidin Samsun daki karşılama törenine Samsun Valisi İbrahim Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.Başkan YILMAZ: Gümrükler Samsun Ekonomisi İçin Önemli

12.05.2016 08:32

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gümrük Müdürlüğü nün faaliyetlerinin Samsun ekonomisi ve turizmi için büyük önem taşıdığını söyledi.

Başkan YILMAZ:  Gümrükler Samsun Ekonomisi İçin Önemli

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Bölge Müdürü Nurullah Erem, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ı makamında ziyaret etti. Gümrük faaliyetleri ile ilgili olarak Başkan Yılmaz ı bilgilendiren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Bölge Müdürü Nurullah Erem, Samsun adına önemli çalışmalara imza atacaklarını vurgulayarak, Arkadaşlarımızla birlikte görev ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Öncelikle yürüteceğimiz çalışmalarımızda verimli bir hizmet için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkilere önem vereceğiz ifadelerini kullandı.

YILMAZ:GÜMRÜKTE YAŞANAN TEKONOLOJİK GELİŞMELER SEVİNDİRİCİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise, Gümrük sahalarındaki teknolojik gelişmelerin kent için büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, Gümrük Müdürlüğü nün faaliyetleri Samsun ekonomisi ve turizmi için büyük önem taşıyor. Çünkü şehrimiz, kara, hava, deniz ve demiryolu ağına sahip dört ilden bir tanesi olarak ülkemizin önemli üretim ve ihracat merkezlerinden. İhracatımızın artırılması konusunda gümrük işlemleri büyük önem arz ediyor. Son dönemde gümrükte baktığımız teknolojik gelişmeler ise oldukça sevindirici diye konuştu.